Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola nr 17 w Gnieźnie reprezentującym  rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki.

Rada Rodziców działa na podstawie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, przepisów wykonawczych do w/w ustaw, Statutu Przedszkola i Regulaminu Rady Rodziców.

 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 

  • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
  • Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
  • Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
  • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

 

 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW ZAWARTE W STATUCIE

PRZEDSZKOLA NR 17 W GNIEŹNIE

Rada Rodziców:

1) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem,

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola,

4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

5) opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego,

6) może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

7) deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela,

8) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola,

9) uzgadnia z dyrektorem treść wniosku kierowanego do organu prowadzącego w sprawie ustalenia czasu pracy przedszkola,

10)  wnioskuje wspólnie z dyrektorem do organu prowadzącego o ustalenie przerw  w pracy przedszkola.

 

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca Pani  Sylwia Nowaczyk                  (grupa Muchomorki)

Zastępca przewodniczącej Pani Ewa Popek       (grupa Pszczółki)

Skarbnik Pani Sylwia Wesołowska                (grupa Motylki)

Sekretarz Pani Marianna Lawrenc-Nowak     (grupa Biedronki)

Członek Pani Agnieszka Gracz                     (grupa Żabki)